Jesteś instalatorem pracującym z osprzętem Kontakt-Simon lub rozpoczynasz pracę z naszymi produktami?

Wysyłaj zamówienia ze smartfona do swojego sprzedawcy, a my będziemy wysyłać pieniądze na Twoją kartę Visa!

Jak wziąć udział

Regulamin

§ 1 - Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem akcji promocyjnej „KONTAKTY ZAMAWIAJ SMARTFONEM” jest Kontakt-Simon S.A.  z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Bestwińskiej 21, dalej nazywany Organizatorem.
2.    Akcja promocyjna rozpoczyna się 1 października 2015 r. i trwa do odwołania jej przez Organizatora
3.    Osoby biorące udział w Akcji Promocyjnej nazwane są dalej Uczestnikami.
4.    Akcja promocyjna ma miejsce i rozpowszechniona jest w Internecie w następujących źródłach:
- oficjalnym portalu akcji promocyjnej
mobilny.kontakt-simon.mobi zwanej dalej Portalem,
- oficjalnym profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook
www.Facebook.com/SimonKontakt,
- oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.kontakt-simon.com.pl,
- mediach internetowych i prasie branżowej.

§ 2 - Zasady udziału, warunki, przyznawanie nagród

1.    Udział w akcji promocyjnej jest nieodpłatny i dobrowolny.
2.    Akcja promocyjna skierowana jest dla elektroinstalatorów zwanych dalej Uczestnikami Promocji.
3.    Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz rejestracja na oficjalnym portalu akcji
www.mobilny.kontakt-simon.mobi lub przy pomocy aplikacji mobilnej Kontakt-Simon.
4.    Akcja promocyjna polega na bezpłatnym pobraniu i zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie (urządzeniach pracujących w oparciu o system Android 4.0 lub wyższy) aplikacji mobilnej o nazwie „Kontakt-Simon”.
5.    Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej używając konfiguratora osprzętu należy zestawić zamówienie składające się z produktów serii Simon 54 i/lub Simon Basic.
6.    Zestawione w aplikacji zamówienie należy zrealizować u dystrybutora używając narzędzia: prześlij zestawienie produktów poprzez e-mail.
7.   Listę dystrybutorów biorących udział w promocji można znaleźć na oficjalnym portalu akcji promocyjnej
www.mobilny.kontakt-simon.mobi lub w aplikacji mobilnej "Kontakt-Simon".
8.   Zgłoszenie zestawienia do promocji musi nastąpić najpóźniej w dniu wystawiania faktury VAT. Zestawienie można zgłosić korzystając z opcji
"Dodaj do kontakty zamawiaj smartfonem" dostępnej jedynie w aplikacji mobilnej "Kontakt-Simon".

Obraz faktury za zrealizowane zamówienie (wystawionej na Uczestnika Promocji) w formacie pdf lub jpeg (zawierającej zakupione produkty serii Simon 54 oraz/lub Simon Basic) należy dołączyć do zgłoszonego zestawienia przy pomocy panelu użytkownika dostępnego na oficjalnym portalu akcji
www.mobilny.kontakt-simon.mobi  lub przy użyciu aplikacji mobilnej "Kontakt-Simon".
W przypadku gdy dystrybutor nie może udostępnić oryginału faktury w wersji elektronicznej należy samodzielnie sporządzić jej kopię skanując lub wykonując jej zdjęcie aparatem fotograficznym - w takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonanej kopii.
Ponieważ wszystkie nadesłane podczas akcji promocyjnej dowody zakupu będą weryfikowane może zaistnieć sytuacja, że nieczytelna kopia zostanie odrzucona przez administratora, a wartość nagrody nie zostanie zaliczona na koncie Uczestnika Promocji. W takim przypadku Uczestnik Promocji otrzyma od Administratora informację i będzie mógł ponownie wysłać poprawiony dokument.

9. Uczestnik Promocji, po wcześniejszej akceptacji Organizatora, otrzyma 2% od wartości netto zamówienia zestawionego w aplikacji mobilnej o którym mowa w punkcie 5 niniejszego regulaminu. Kwota zostanie wypłacona z dokładnością do pełnych złotych.
Zebrane w ten sposób środki zostaną przelane na kartę Visa przekazaną Uczestnikowi Promocji.
10. Karta Visa zostanie przekazana Uczestnikowi Promocji osobiście przez Przedstawiciela handlowego Kontakt-Simon S.A., wraz z protokołem przekazania karty po osiągnięciu przez Uczestnika promocji minimalnej wartości nagrody w wysokości 50 zł.

Uczestnik Promocji zaznaczy na protokole przekazania karty jedną z opcji:
-    Prowadzę własną działalność gospodarczą i zostałem poinformowany przez Organizatora o obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej nagrody.
-    Jestem osobą fizyczną i oświadczam, ze zostałem poinformowany o obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego z innych źródeł na podstawie PIT 8-c otrzymanego od Organizatora w terminie do 28.02.2019 r.
W tym przypadku Uczestnik Promocji wypełni formularz zawierający dane osobowe potrzebne Organizatorowi do przesłania Uczestnikowi PIT-8c.

§ 3 - Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad akcji promocyjnej w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2.    Przystąpienie Uczestnika Promocji do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
3.    Uczestnik Promocji wyraża zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , Poz. 1182 z późn. zm.)  na przetwarzanie moich danych osobowych przez KONTAKT-SIMON S.A., w celu realizacji Promocji "KONTAKTY ZAMAWIAJ SMARTFONEM". Ponadto oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do danych i prawie ich poprawiania. Organizator zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Administratorem danych osobowych jest KONTAKT-SIMON S.A, z siedzibą przy ulicy Bestwińskiej 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice.
4.    Reklamacje dotyczące spraw związanych z akcją promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora w Biurze Marketingu, w siedzibie Kontakt-Simon, w terminie do 14 dni od momentu zakończenia się akcji promocyjnej.
Reklamacje przesłane po upływie powyższego 14-dniowego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

ORGANIZATOR
Kontakt-Simon S.A.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

tel.: 32 32 46 378
e-mail: mobilny@kontakt-simon.com.pl

Copyright 2015 Kontakt-Simon S.A. All rights reserved.